ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ

0
1937

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ

H τροπολογία για τις μετεγγραφές φοιτητών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, που με πρωτοβουλία του Γιώργου Καρασμάνη συντάχθηκε και συνυπογράφηκε από άλλους δεκαέξι βουλευτές, και κοινοποιήθηκε προ εικοσαημέρου στον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη αποτέλεσε το αντικείμενο σύσκεψης αντιπροσωπείας των βουλευτών με υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου και με επικεφαλής τον Διευθυντή του Υπουργού. Εντός δε της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται συνάντηση – απάντηση από τον Υπουργό.

Με την τροπολογία οι βουλευτές ζητούν να παρέχεται η δυνατότητα μετεγγραφής φοιτητών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών στο πλησιέστερο πανεπιστήμιο από τον τόπο διαμονής των γονιών τους, χωρίς τους περιορισμούς, όπως ίσχυε στο παρελθόν.

Δεδομένου μάλιστα ότι η Κυβέρνηση έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία για το συγκεκριμένο θέμα και, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν επιβαρύνεται καθόλου ο κρατικός προϋπολογισμός ενώ παράλληλα, η προτεινόμενη τροπολογία συντελεί στην αντιμετώπιση το δημογραφικού προβλήματος, που αποτελεί μείζον εθνικό ζήτημα.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

1. Μετά από το άρθρο 73 του ν. 4962/2020 (Α’ 111) προστίθεται άρθρο 73Α ως εξής:

«Άρθρο 73Α»

Δικαιούχοι μετεγγραφής τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών

1. Αποκλειστικά τα τέκνα τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών δύνανται εφόσον το επιθυμούν, να μετεγγραφούν απευθείας στο πλησιέστερο πανεπιστημιακό ίδρυμα από τον τόπο της μόνιμης διαμονής των γονιών τους, καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης αντιστοιχίας των Τμημάτων σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρ. 5 του άρθρου 73, καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης. Δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή, ούτε τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια του άρθρου 75, ούτε η ύπαρξη και η κατοχή με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας στον τόπο της μετεγγραφής από τον ίδιο ή τους γονείς του.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 73 του ν. 4962/2020 (Α’ 111)

Μετά από το άρθρο 76 του ν. 4962/2020 (Α’ 111) προστίθεται άρθρο 76Α ως εξής:

«Άρθρο 76Α»

Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών

1. Φοιτητής τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν είτε σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα μεταξύ τους είτε σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από αυτή στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

β) τα αδέλφια της παρ. α΄ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών,

2. Οι μετεγγραφές του παρόντος πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75.

3. Ως προς τις μετεγγραφές της παρ. 1, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού

β) εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

γ) εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού, σε αντίστοιχα Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, ή σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι ίδιοι ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας

Οι Προτείνοντες Βουλευτές