ΕΛ.ΑΣ–ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ

0
21972
ΕΛ.ΑΣ: Όλα τα μόρια για τον διορισμό των Ειδικών Φρουρών
Ποια κριτήρια κρίνουν την πρόσληψη των υποψηφίων
Νέα στοιχεία για τα κρίσιμα σημεία της νέου διαγωνισμού πρόσληψης Ειδικών Φρουρών 

Η απόφαση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που αναμένεται να δημοσιευθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, καθορίζει όλη την διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα επιλεγεί το νέο μόνιμο προσωπικό στην ΕΛΑΣ.

Το έγγραφο, το οποίο φέρει τη ”σφραγίδα” του Εθνικού Τυπογραφείου, καθορίζει -διεξοδικά- τα μόρια που δίνουν τα κριτήρια επιλογής.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.hellenicpolice.gr/images/stories/2019/prokirikseis19/06082019prokiriksieidikoifrouroi2019.pdf

Σημειώστε:

 • Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα περάσουν από ”κόσκινο” ειδικής επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν αστυνομικοί Διευθυντές, νομικοί από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και Σύμβουλοι του ΑΣΕΠ
 • Στη συνέχεια, η αρμόδια επιτροπή αναλαμβάνει την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης

Κριτήρια – Μοριοδότηση

Τα μόρια των υποψηφίων, υπολογίζονται με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ, στον οποίο προστίθενται:

 • 1 μονάδα στον υποψήφιο που έχει υπηρετησει ως ΕΠΟΠ ή ως εθελοντής 5ετους υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις
 • 5 μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην Προεδρική Φρουρά
 • 5 μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός
 • 5 μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις.
 • Προσοχή: Οι ΕΠΟΠ απαιτείται να εχουν ολοκληρώσει την αρχικώς αναληφθείσα υποχρεωτική θητεία. Αν υποψήφιος εχει υπηρετήσει τουλάχιστον 9 μήνες ως ΕΠΟΠ σε Ειδικές Δυνάμεις, λαμβάνει και την προβλεπόμενη μοριοδότηση
 • 3 μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση (Γ2/C2), 2 μονάδες στους έχοντες πολύ καλή γνώση (Γ1/C1), 1 μονάδα στους έχοντες καλή γνώση (Β2) της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας
 • 1 μονάδα που έχει τουλάχιστον καλή γνώση (Β2), δεύτερης ξένης γλώσσας (εκ των αναφερθέντων)
 • 2 μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει πτυχιο Δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών»
 • 1 μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτων και 3 μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας
 • 1 μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης (Β) και 2 μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει Γ ή Δ ή Ε
 • 10 μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που δολοφονήθηκε ή τραυματίστηκε θανάσιμα κστά την διάρκεια εκτέλεσης του καθήκοντος
 • 6 μονάδες σε υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, 4 στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, 3 για τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και για τέκνο τρίτεκνης οικογενειας
 • Τα τρία σημεία – κλειδιά που πρέπει να συγκεντρώσουν την προσοχή των ενδιαφερομένων
  • Υπεύθυνη δήλωση: Απαραιτήτως πρέπει να περιλαμβάνεται στο φάκελο. Στην υπεύθυνη δήλωση οι υποψήφιοι αναγράφουν ότι διαθέτουν όλα τα προσόντα και ότι έχουν υπηρετήσει κατά το παρελθόν τη θητεία τους στις Ειδικές Δυνάμεις ή αλλού (Προεδρική Φρουρά, ΕΠΥ κλπ)
  • Πιστοποιητικό τύπου Α: Το λαμβάνουν οι υπόψηφιοι από τα Στρατολογικά Γραφεία ή από τα ΚΕΠ. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια που έχει υπηρετήσει ο υποψήφιος και ως τι, αναλυτικά
  • Στρατονομία: Για όσους υπηρετούν τώρα στις Ειδικές Δυνάμεις πρέπει να λάβουν αντίγραφο ΑΦΜ από τη Στρατονομία. Υποβάλλουν αίτηση ως πολίτες και σε περίπτωση διορισμού σε θέση Ειδικού Φρουρού παραιτούνται από το Στρατό

  Τι συμβαίνει όταν κανείς υπηρετεί στο Στρατό ΤΩΡΑ

  Προσοχή: Εκτός από το αντίγραφο ΑΦΜ που πρέπει να πάρει ο υποψήφιος από τη Στρατονομία, θα πρέπει στην υπεύθυνη δήλωση να δηλώσει ότι δεν υπηρετεί στο Στρατό, παρότι υπηρετεί.

  Έτσι θα του δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως πολίτης. Αυτό ισχύει για όλους τους εν ενεργεία υπηρετούντες (ΕΠΥ, ΟΒΑ, ΕΠ.ΟΠ., Προεδρική Φρουρά, έφεδροι αξιωματικοί, Ειδικές Δυνάμεις).

Σημαντικά:

 Για κάθε μία από τις τρεις τελευταίες περιπτώσεις που συντρέχουν περισσότερα του ενός από τα κριτήρια, προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος αριθμός των μονάδων ανά περίπτωση.

 Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 100.

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, προηγείται ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα. Αν προκύψει ισοβαθμία υποψηφία σε όλα τα κριτήρια, η σειρά καθορίζεται με κλήρωση

Οι υποψήφιοι δικαιούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερώναπό την ανάρτηση των πινάκων να υποβάλουν απευθείας στην Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού ενστάσεις.

ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ( Η ΤΡΙΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ ΤΟ 3ο ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ 25 ΕΤΟΣ Ή ΑΝ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΩΣ ΤΟ 30ο ΕΤΟΣ) 

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις  μπορούν από τώρα να κάνουν την αναγκαία προεργασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών.

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν:

 • Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών – Απολυτήριο Λυκείου
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για την πρόσληψη, δεν υπηρετούν τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους

Οι υποψήφιοι υποβάλουν κατά περίπτωση -για να τεκμηριώσουν ιδιότητες των πρόσθετων προσόντων- τα εξής:

 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου δημοσίου ΙΕΚ ειδικότητας “Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών”
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, για τους υποψήφιους που υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως επαγγελματίες οπλίτες στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού
 • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2)
 • Φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης
 • Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ
 • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα αδικήματα

Αυτεπάγγελτα η Ελληνική Αστυνομία θα αναζητήσει και θα βρει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, για όλους τους άνδρες και για όσες γυναίκες δηλώσουν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία
 • Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής περί μη ύπαρξης ποινικής εκκρεμότητας σε βάρος του επιτυχόντα
 • Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή απαγόρευση

Αργά, χθες το βράδυ (23/7) έφτασαν στο e-mail του portal  –  προερχόμενα απο πηγή  του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη   – τα κρίσιμα σημεία της νέου διαγωνισμού.

Αφορούν όρια ηλικίας, προσόντα, ποιοι και πως μπορούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία των προσλήψεων της ΕΛΑΣ.

Kαταγράφουμετα βασικά στοιχεία της 14σέλιδης απόφασης

 • Ποιοι συμμετέχουν: Απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου. Από τον αριθμό των προσλαμβανόμενων, ποσοστό 80% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου σπουδών ΤΕΕ, των ΤΕΣ, ΕΠΑΣ και των Σχολών ΟΑΕΔ, Το υπόλοιπο 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίου ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου κα επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑΛ
 • Ηλικία: Να μην υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης
 • Τατουάζ: Οι υποψήφιοι δεν φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία, η οποία είναι αφενός εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και αφετέρου, λόγω του είδους και του περιεχομένου των απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του δημοσίου, είτε προκαλεί κατά τρόπο που δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα τους
 • Ύψος: 1,70μ. χωρίς υποδήματα
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Εννοείται, πρεπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις

Σημειώστε, όπως ακριβώς τα αναφέρει η Υπουργική Απόφαση:

 • Καλή γνώση αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως έφεδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων ή στη Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως επαγγελματιών οπλιτών
 • Τέκνο προσωπικού της ΕΛΑΣ που έχει δολοφονηθεί ή τραυματιστεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού
 • Να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας
 • Κατοχή πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών»
 • Κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου
 • Σημειώστε ότι η τελική επιλογή θα γίνει μετά από υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.Συγκρατείστε τα βασικά σημεία:
  • Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού καλούνται, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, να λάβουν μέρος σε σωματικές, ψυχικές και διανοητικές εξετάσεις από τις αρμόδιες επιτροπές
  • Το σύστημα επιλογής στις εξετάσεις ”θυμίζει” αυτό της 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ. Η απόφαση αναφέρει: Επιλεγέντες που διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου καλούνται σε εξετάσεις κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανόμενων, προσαυξημένο κατά ποσοστό 30%. Επιλεγέντες, κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ, ΕΠΑΣ, σχολών ΟΑΕΔ, καλούνται κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανόμενων, προσαυξημένο κατά ποσοστό 20%. Παράδειγμα: Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί από τις εξετάσεις, θα διαμορφώσουν τον τελικό αριθμό επιτυχόντων της προκήρυξης. Αν για παράδειγμα οι θέσεις αποφοίτων ΓΕΛ είναι 100, η επιτροπή θα καλέσει 130 άτομα από τους ικανούς υποψηφίους της προκήρυξης. Αντίστοιχα, για 100θέσεις αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης, η επιτροπή θα καλέσει 120. Από αυτές τις εξετάσεις θα βγουν και τα τελικά αποτελέσματα

  Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα:

  • Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16 ” (μία προσπάθεια)
  • Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4′ και 20 ” (μία προσπάθεια)
  • Άλμα εις ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες)
  • Άλμα εις μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες)
  • Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προπάθειες ανά χέρι)

  Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί από τις Υγειονομικές, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές εξετάσεις, προσλαμβάνονται ως Ειδικοί Φρουροί με απόφαση που δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο.

ΠΗΓΗ–  https://workenter.gr/dimosio/eidiseis/elas-ta-moria-gia-ton-diorismo-ton-eidikon-froyron-apokleistiko