ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ–ΚΡΙΤΗΡΙΑ

0
1370

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ–ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Δύο είναι οι βασικές τροποποιήσεις-προσθήκες για τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης, συγκριτικά με το παρελθόν: Η μόνιμη και νόμιμη διαμονή στη χώρα για τουλάχιστον μια πενταετία και η πιστοποίηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των ανήλικων τέκνων, εάν υπάρχουν.

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ή αλλιώς επίδομα 1000ευρώ είναι ένα επίδομα που καταβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας σε όσους φοιτητές διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτή της κυρίας κατοικίας των γονιών τους και για όσα χρόνια διαρκούν οι σπουδές, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος.

Δικαιούχοι φοιτητικού επιδόματος

Προκειμένου ένας φοιτητής να δικαιούται το φοιτητικό επίδομα θα πρέπει να πληροί όλα τα ακαδημαϊκά, οικονομικά, κοινωνικά και πολεοδομικά κριτήρια.

Ακαδημαϊκά κριτήρια

Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον το ήμισυ των μαθημάτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής που βρίσκεται στο 3ο έτος θα πρέπει να έχει περάσει τα μισά μαθήματα του 2ου έτους και μόνο αυτού. Μαθήματα από προηγούμενη έτη δεν συνυπολογίζονται. Το κριτήριο δεν επηρεάζει τους πρωτοετείς φοιτητές. Ο φοιτητής θα πρέπει να μην είναι κάτοχος άλλου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής του.

 

Σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), καθορίζονται τα βασικά κριτήρια, εισοδηματικά και περιουσιακά, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

  • Το εισοδηματικό κριτήριο καθορίζεται στις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Το ετήσιο όριο, προσαυξάνεται κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού, έως το ποσό των 21.000 ευρώ.
  • Στις καταθέσεις, προβλέπεται όριο 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 21.000 ευρώ για νοικοκυριό με πέντε μέλη και άνω, ενώ
  • στην ακίνητη περιουσία το όριο είναι 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και επιπλέον 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος μέχρι το ποσό των 180.000 ευρώ.

Το επίδομα στέγασης κυμαίνεται από 70 ευρώ (μονοπρόσωπο νοικοκυριό), έως 210 ευρώ το μήνα (νοικοκυριό με πέντε μέλη και άνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και άνω).

Η καταβολή του επιδόματος, έχει διάρκεια έξι μήνες, ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να επανυποβάλει αίτηση ένταξης μετά την λήξη του προγράμματος.

Το επίδομα, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Επίσης, δεν κατάσχεται εις χείρας του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Ακόμα, υπολογίζεται στον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Επιδόματος Παιδιού.

Υποβολή αιτήσεων

Αίτηση για επίδομα στέγασης, μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσής του. Υποβάλλεται με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) είτε από τους αιτούντες απευθείας είτε μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων στους οποίους διαμένουν οι αιτούντες.

Τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα και οι μονογονεϊκές οικογένειες υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στις ως άνω υπηρεσίες.

Εξαιρέσεις

Από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται νοικοκυριά, τα οποία:
α) Είναι ενταγμένα σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου.
β) Μισθώνουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες.
γ) Μισθώνουν μέρος κατοικίας.
δ) Μισθώνουν ως κατοικία, ακίνητο συγγενών πρώτου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας,
συζύγου ή πρώην συζύγου, καθώς και ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης.
ε) Μισθώνουν κατοικία για την οποία είχε δηλωθεί παραχώρηση εντός των τριών τελευταίων
ετών πριν την υποβολή της αίτησης.

 

ΠΗΓΗ-  https://workenter.gr/el/article/32490/epidoma-stegasis-oroi-katabolhs-kai-exaireseis-kya?fbclid=IwAR1pCQbhZyGF_Hr-MmqUruBare_69NwBv1dAd1ZZzHqg3n14Weq01OpJF2c