ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ–ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

0
2512

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ–ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Δικαιολογητικά Στέγασης στην Εστία

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2020 – 2021

 1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους για στέγαση φοιτητές-τριες στην ιστοσελίδα https://secretariat.teicrete.gr/ , και έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο.
 3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό) φορολογικού έτους 2019, των γονέων αλλά και του ίδιου του φοιτητή κάτω των 25 ετών και των λοιπών ανήλικων μελών  της οικογένειας (εφόσον ο φοιτητής ή τα ανήλικα υποβάλουν φορολογική δήλωση). Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι άνω των 25 ετών (>25) επισυνάπτεται μόνο το δικό του εκκαθαριστικό. Εάν ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρεται ότι ο γονέας δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα. Απαιτούνται τα εκκαθαριστικά και τα Ε1 σε αρχείο pdf όπως ακριβώς τα κατεβάζετε από το TaxisNet, διαφορετικά η πλατφόρμα δεν μπορεί να προχωρήσει σε «Προσωρινή Αποθήκευση» ή «Οριστική Υποβολή» της αίτησης σας. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περίπτωση έγγαμου φοιτητή του ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.
 • Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περίπτωση έγγαμου φοιτητή του ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.
 • Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται τα ενήλικα ανύπαντρα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ. Εάν ο φοιτητής δεν είναι εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας του (δηλαδή έχει δικό του εκκαθαριστικό που υπερβαίνει τα 3.000 €), προσκομίζει τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα. Σε αυτήν την περίπτωση, ΔΕΝ μοριοδοτούνται τυχόν οικογενειακά στοιχεία (π.χ.: ανεργία γονέων, ανήλικα αδέλφια, κλπ.).
 • Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία έχει τον χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης, ο φοιτητής αποδέχεται όλα όσα αναγράφονται στο τέλος της αίτησης του.
 • Αν δηλώνονται Αυτοτελή Φορ. Ποσά από 3.000 € και πάνω (επιδοτήσεις, επιδόματα κ.λπ.), πρέπει να προσκομίζονται τα έγγραφα που δικαιολογούν την προέλευση τους (εικόνα αποδοχών 2019 με χρονοσήμανση).
 • Για τους Κύπριους φοιτητές Φορολογική Βεβαίωση Προσόδων του προηγούμενου φορολογικού έτους από το οποίο υποβάλλεται η αίτηση από το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου και για τους δύο (2) γονείς, όσο και για τους ίδιους και τα αδέρφια τους. Αν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας θεωρούνται τα παιδιά ηλικίας έως 25 ετών.
Οι φοιτητές τέκνα Ομογενών, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνα Αλλοδαπών, προσκομίζουν τα παραπάνω έγγραφα (2, 3) με την σφραγίδα APOSTILLE όπου απαιτείται και επίσημα μεταφρασμένα. Τα έγγραφα που προέρχονται από την Αλβανία, φέρουν και αυτά την σφραγίδα APOSTILLE όπου απαιτείται και επίσημη μετάφραση.
 1. Βεβαίωση σε περίπτωση που υπάρχει αδελφός-αδελφή, σπουδαστής-τρια σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
 2. Δυο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (Δεν επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση. Σε περίπτωση επιλογής, θα ζητούνται κατά την παραλαβή του δωματίου).
 3. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (που να πιστοποιεί αναπηρία άνω 67%), αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας του σπουδαστή ή μέλους της οικογενείας του.
 4. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ., αν είναι άνεργοι οι γονείς. Συνολικός χρόνος συνεχούς αναγνωριζόμενου διαστήματος ανεργίας γονέων ≥ 3ων μηνών, από την ημέρα υποβολής της αίτησης στέγασης όπως αυτός προκύπτει από τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (για κάθε γονέα).
 5. Πολυτεκνική ιδιότητα: Αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου και να είναι σε ισχύ.
 6. Τριτεκνία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Ε1 γονέων με 3εξαρτώμενα τέκνα.
 7. Βεβαίωση από την στρατολογία αν υπάρχει στρατευμένος αδελφός εκτός νομού μόνιμής κατοικίας.
 8. Για την απόδειξη τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας απαιτείται κατά περίπτωση:

α) σε περίπτωση χηρείας: Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
β) σε περίπτωση άγαμης μητέρας: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας και Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 αυτής, ότι δεν είναι έγγαμη και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

 1. Διαζευγμένοι γονείς. Απαιτούνται τα Εκκαθαριστικά καθώς και τα Ε1 του οικονομικού έτους 2019 και των δύο γονέων. Εάν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου με σαφή αναφορά στην επιμέλεια του τέκνου, την καταθέτεται και δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης εκκαθαριστικού και Ε1 του έτερου γονέα. Σε περίπτωση «Διάστασης» προσκομίζονται όλα τα παραπάνω φορολογικά έγγραφα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μετά τη λήξη της προθεσμίας 12/07/2020, καμία αίτηση δεν θα μοριοδοτείται με ελλιπή δικαιολογητικά. Γι’ αυτό συνιστούμε στους φοιτητές να φροντίσουν να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μοριοδότησή τους μέσα στις προθεσμίες. Όταν κάποια αίτηση κριθεί «Ελλιπής» αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στον ενδιαφερόμενο στο ακαδημαϊκό e-mail του. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει τα διορθωτικά δικαιολογητικά που ζητούνται και να πατήσει το πλήκτρο «τροποποίηση αίτησης» προκειμένου να κριθεί εκ νέου η αίτησή του.  

ΠΗΓΗ– https://www.hmu.gr/merimna/el/%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%8D/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1