ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ–ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

0
6333

Απάντηση ΥΠΕΠΘ προς το Συλλόγο Τριτέκνων επ. Εδέσσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 10-6-2019
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
—– Αρ.Πρωτ. 93166/Φ1 ΕΞ 72843 εισ
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr
Email : tke@minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210-344 23 20 FAX : 210-344 32 45
ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ : 1.Υπουργεία: -Οικονομικών -Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (γραφεία κ.κ. Υπουργών) 2. Βουλευτή κ. -Γεώργιο Καρασμάνη (Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση σε Αναφορά ΠΑΒ 924/8-3-2019» 
ΣΧΕΤ : Υπ’ αριθμ. πρωτ. 144/6-5-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε Ψήφισμα του Συλλόγου Γονέων Τριών Τέκνων Επαρχίας Εδέσσης “Οι Τρεις Ιεράρχες”, το οποίο κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Καρασμάνης και μας διαβίβασε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό του, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στους τρίτεκνους γονείς και στα θέματα της αρμοδιότητας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Στο πλαίσιο των μετεγγραφών των φοιτητών Α.Ε.Ι., το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄76), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο άρθρο 59 του Ν. 4415/2016 (Α΄159) και στις με αριθ. 158978/Z1/27-09-2016(Β΄3135), 198843/Ζ1/22-11-2016 (Β΄3780), 52596/Ζ1/27-3- 2017(Β΄1241) και 37818/Ζ1/5-3-2018 (Β΄862) Υπουργικές Αποφάσεις, μοριοδοτεί τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες ως εξής: «… ε) Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. (Μόρια 2) στ) Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας. (Μόριο 1)…».

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το στοιχείο Ε της παραγράφου 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015, δίδεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή στα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου-φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος (2017), δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των δωδεκάμισι χιλιάδων (12.500) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 2 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Για φοιτητές με κατά κεφαλήν εισόδημα έως 5.000 ευρώ) και μόνο σε περίπτωση απόλυτης οικονομικής δυσχέρειας, μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής και φοιτητής του οποίου ο αδελφός φοιτά και διαμένει στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς του διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Το οικονομικό κριτήριο του κατά κεφαλήν εισοδήματος έως 5.000 ευρώ, καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 37818/Z1/05-03-2018 (ΦΕΚ Β΄ 862/12-3-2018) Υ.Α.
Σχετικά με την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της με αριθμό Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965 Β΄) Κ.Υ.Α., «…8. Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που εμπίπτουν στις κατηγορίες της παραγράφου 2 του παρόντος, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης ή η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, εάν δεν υφίσταται Λέσχη, χορηγεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 της παρούσης ειδική ταυτότητα κατά προτεραιότητα σε όσους εμπίπτουν στις κατωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες.

9. α) Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (75 Α΄), και τέκνα αυτών. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75). β) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου πολυμελούς οικογένειας με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα. γ) Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους…».
Τέλος, αναφορικά με το δικαίωμα δωρεάν στέγασης σε εστίες φοιτητών Α.Ε.Ι., σας γνωρίζουμε ότι οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στο πλαίσιο της φοιτητικής μέριμνας που λαμβάνει η πολιτεία για την ανακούφιση των οικονομικά αδυνάτων, δικαιούνται, εκτός των άλλων κοινωνικών παροχών και στέγαση. Στα Α.Ε.Ι. λειτουργούν φοιτητικές εστίες. Για τη στέγαση φοιτητών Α.Ε.Ι., προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4009/2011 (195 Α΄) « …β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη δωρεάν σίτιση και στέγαση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, με βάση την ατομική και οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση και την εντοπιότητά τους,…».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ