ΟΕΚ-Τροποποίηση της 52246/3173/26.1.2018 (Β΄ 539) υπουργικής απόφασης σχετικά με «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ, όπως αυτή ισχύει»

0
547

Τροποποίηση της 52246/3173/26.1.2018 (Β΄ 539) υπουργικής απόφασης σχετικά με «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ, όπως αυτή ισχύει»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 57457/4983/2020 με την οποία τροποποιείται η 52246/3173/26.1.2018 υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ.» Σύμφωνα με την απόφαση, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30η.06.2020.Δείτε την  57457/4983/04-02-2020 και την κωδικοποιημένη  52246/3173/2018 από το αρχείο του κόμβου

 

Τροποποίηση της 52246/3173/26.1.2018 (Β΄ 539) υπουργικής απόφασης σχετικά με «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ, όπως αυτή ισχύει»

Αριθμ. 57457/4983/2020

(ΦΕΚ Β’ 359/07-02-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 21 παρ. 4 του Συντάγματος της Ελλάδος σχετικά με την «Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 6 περ. β) υποπερ. εε) του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

3. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2224/1994 (Α΄ 112),όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του β εδαφίου της παρ. 1 με το άρθρο 66 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις».

4. Τον ν. 2956/2001 (Α΄ 258) «Περί Αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ» και ειδικά το άρθρο 2 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 25 και 35, παρ. 1 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.», δυνάμει του οποίου ο ΟΑΕΔ κατέστη καθολικός διάδοχος, υπεισερχόμενος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ., καθώς και τις διατάξεις του.

6. Τις διατάξεις των άρθρων, 24 και 77 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

12. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύουν.

13. Τις αριθμ. 5465 και 5573/87/26.11.2019 αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίες μας διαβιβάσθηκαν με τα αριθμ. 98056 και 98052/5.12.2019 έγγραφα του Οργανισμού.

14. Την με αριθμ. οικ. 2352/166/21.1.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

15. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 26 το οποίο προσαρτήθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η κύρια αρμοδιότητα στον τομέα της ανάθεσης, παροχής, χρηματοδότησης και οργάνωσης των υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, εναπόκειται στα κράτη μέλη ευρεία διακριτική ευχέρεια επί του θέματος και ελευθερία δημοκρατικών επιλογών και ότι το ως άνω Πρωτόκολλο επιβάλλει, μεταξύ άλλων, στα κράτη μέλη να μεριμνούν για την εξασφάλιση «υψηλού επιπέδου οικονομικής προσιτότητας», και για την προώθηση της καθολικής πρόσβασης των ΥΓΟΣ τους.

16. Το γεγονός ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της «υψηλού επιπέδου οικονομικής προσιτότητας» μιας ΥΓΟΣ, όπως επίσης δεν υπάρχει εργαλείο για τη μέτρησή της, ουδόλως απαλλάσσει τα κράτη μέλη από τη νομική υποχρέωση να εξασφαλίσουν οπωσδήποτε για όλες τις ΥΓΟΣ, της κοινωνικής στέγασης συμπεριλαμβανομένης, ένα «υψηλό επίπεδο οικονομικής προσιτότητας».

17. Την επίγνωση ότι ενδεχόμενη παράλειψη κράτους μέλους να διασφαλίσει «υψηλό επίπεδο οικονομικής προσιτότητας» στην κοινωνική στέγαση θα συνεπαγόταν ματαίωση της εφαρμογής του πρωτοκόλλου αριθμ. 26 για τις ΥΓΟΣ, πλήττοντας με τον τρόπο αυτό την «αρχή της πλήρους αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου», αρχή, η οποία αποτυπώνεται ρητά με το άρθρο 4 παρ. 3 εδάφια β΄ και γ΄ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με την οποία: «Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο ικανό να διασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες ή προκύπτουν από πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης».

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 52246/3173/2018 (Β΄ 539) υπουργική απόφαση, «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ», όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα ως εξής:

1. Η περίπτωση 2 του πρώτου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:
«2. Στις ρυθμίσεις της παρούσας εντάσσεται και ο δανειολήπτης που τυχόν έχει καταθέσει αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130)».

2. Η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης 5 του πρώτου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:
«Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30η.06.2020.».

3. Στο έβδομο Κεφάλαιο προστίθεται σημείο 7 ως εξής:
«Οι δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.) για τις κατοικίες των οποίων δεν έχουν εκδοθεί οριστικά παραχωρητήρια, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης υπαγωγής στην ρύθμιση μέχρι την έκδοση των οριστικών παραχωρητηρίων τους».

Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται η οικ.24641/2258/30-05-2019 «Εγκύκλιος σχετικά με “Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ”» (ΑΔΑ: 6Ψ2Χ465Θ1Ω-ΨΦΒ).

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 52246/3173/2018 (Β΄ 539) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

αποφασίζουμε: